ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 ΤΜΗΜΑ Ε΄

2. 

Α) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

 Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης  Ταχ. Κώδικας : 183 46 Μοσχάτο  

Τηλέφωνο : 210-4802621 

 E-Mail : d.eleg01@aade.gr 

 Url : www.aade.gr 

ΑΔΑ: ΨΛΡ546ΜΠ3Ζ-Ε3Ν 

Αριθ. ΦΕΚ:6301 Β΄/ 29.12.2021 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2021 A. 1269 

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. 

Β) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 72  

Ταχ .Κώδικας: 183 46 Μοσχάτο

Τηλέφωνο:

E-Mail: didypod.5@aade.gr

Url: www.aade.gr

Θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1068/29.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση απόσυρσης των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 (Β’ 4486) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ “Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλόλητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β΄497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β΄1338)”» (Β΄1220).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 9 του άρθρου 101 του ν.4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄148), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4764/2020 (Α΄256), 

β) του ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄251), 

γ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/13.12.2012 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β΄3517), 

δ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/8.12.2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β΄ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β΄1338)» (Β΄4486),  

ε) της υπό στοιχεία Α. 1068/29.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση απόσυρσης των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 (Β΄4486) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε “Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β΄497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β΄1338)”» (Β΄1220) και 

στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1068/24.3.2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων – χρηστών Φ.Η.Μ.» (Β΄497). 

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

3.Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄4738). 

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121, διόρθωση σφαλμάτων Α΄126). 

6. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901). 

7. Την υπ. αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄3051). 

8. Την υπ΄ αρ. 1/ 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και τις αποφάσεις: υπ΄αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».  

9. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου και μετά την 31η.12.2021, για την υποβολή δήλωσης παύσης των μοντέλων Φ.Η.Μ. που έπρεπε να αποσυρθούν από τη χρήση με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 (Β΄4486) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ προκειμένου να επιτευχθεί η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση του υποσυστήματος taxis και να καταστεί δυνατή η οριστική διαγραφή των εν λόγω μοντέλων Φ.Η.Μ. από αυτό, δεδομένων και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19. 

10. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

11. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1068/29.3.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση απόσυρσης των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 (Β’ 4486) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ “Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β΄497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β΄1338)”» ως ακολούθως: 

Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:  

 «Την παράταση του χρόνου απόσυρσης των μοντέλων Φ.Η.Μ., που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα taxis και τα οποία, κατ΄ εφαρμογή της παρ.9 του άρθρου 101 του ν.4714/2020 (Α΄ 148) έπρεπε να αποσυρθούν από τη χρήση με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1196/2017 (Β΄ 4486) απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ, χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και την 31-03-2022». 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Εθνικό Τυπογραφείο (στην ηλεκτρονική διεύθυνση ‘’ webmaster. et @ et. gr ‘’) για  δημοσίευση της απόφασης  

2 Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων  (ΣΕΚΤ) -Λ. Αθηνών 165 ΤΚ 12461 Χαϊδάρι. Για την ενημέρωση των μελών  του 

3. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)  Αμβροσίου Φραντζή 19 ΤΚ 11743 Αθήνα. Για την ενημέρωση των μελών του 4. ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ. (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.) 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Ε.Μ.Π.-Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών –  Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος – Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Ηρώων  Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Ζωγράφου, Αθήνα 

2. Ε.Μ.Π.-Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών –  Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών – Εργαστήριο Ασυρμάτων Ζεύξεων και Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Ζωγράφου, Αθήνα 

3. Υπουργείο Οικονομικών 

α) Γραφείο κ. Υπουργού

β) Γραφείο κ. Υφυπουργού Οικονομικών 

 γ) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας  δ) Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε. και Περιφερειακές Δ/νσεις 

4. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

 α) Φορολογικές Περιφέρειες: Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών  β) ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 

 γ) Όλες οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 

 δ) Δ.Α.Φ.Ε. 

 ε) Όλες οι Δ.Ο.Υ. 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

2. Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ 3. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης 

4. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας

5. Αυτοτελές Τμήμα Ασφαλείας Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. 

6. Δ/νση Διαχείρισης Υποδομών-Τμήμα Ε΄ 

7. Διεύθυνση Ελέγχων- Τμήμα Α΄

Scroll to Top